header_image
Uw zoekresultaten

Privacy Policy

Dit privacy statement legt uit hoe we bij D’Appart Immobiliën (D-Apostrophe bvba met KBO nr0466.228.124), hierna D’Appart genoemd omgaan met de persoonsgegevens van klanten (natuurlijke personen), en alle andere natuurlijke personen die met ons in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

D’Appart hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. D’Appart behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft D’Appart evident de wet na, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoons gegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 deGegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van D’Appart op dit gebied kent enbegrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt.VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING :

D’Appart / D-Apostrophe bvba, met zetel te Asberg 14, 2400 Mol (KBO Nr 0466.228.124) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

D’Appart is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van deGegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. D’Appart bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

D’Appart kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens D’Appart en volgens de instructies van D’Appart te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn, zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van D’Appart genoemd).

Voor al uw vragen m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke gegevens kan u ons contacteren via e-mail op : patrick@dappart.be

WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ ?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van decategorieën van persoonsgegevens die D’Appart kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met D’Appart.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin D’Appart deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samengelezenwordenmetdebeschrijvingvandedoeleindenwaarvoorD’Appartde gegevens verwerkt.


Categorie

Voorbeelden

Context

Identiteitsgegevens van de persoon die zelf contact opneemt (via telefoon of e-mail) met D’Appart met alsdoel: een informatieaanvraag,bezoek, schatting, ….

Naam, adres, plaats, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt

Identiteitsgegevens van de klant
/opdrachtgever (verkoper)

page2image3800016

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, identiteits- kaartnummer, rijksregisternummer, burgerlijke staat, rekeningnummer, vast of mobiel telefoonnummer en het e- mailadres.

page2image3800640

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u eenbemiddelingsopdracht sluit. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen

Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper)

Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde,

informatie over
recht van voorkoop, leegstand, ….

Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door D’Appart opgevraagd bij de overheid of technische experten.

page2image5768832

Gegevens van kandidaat koper

page2image5769664

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, identiteits- kaartnummer, rijksregisternummer, burgerlijke staat, vast of mobiel telefoonnummer en het e- mailadres. Rekeningnummer

waarvan het
voorschot betaald wordt.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u een akkoord bekomt om een onroerend goed aan te kopen.
Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Contactgegevens van prospecten

Naam, adres, vast of mobiel telefoonnummer en e-mailadres

Deze gegevens bekomen wij door telefonisch of face-to-face contact met u tijdens pré-contractuele gesprekken

D’Appart verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuelegerichtheid,genetischegegevensofbiometrischegegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ?

D’Appart verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. D’appart zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

D’Appart verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contractbepaalde maatregelen tenemen
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van D’Appart, waarbij deze belangen met uwgrondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek,voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.WETTELIJKE VERPLICHTINGEND’Appart dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat D’Appart moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.Hieronder vallen onder meer:
 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en definanciering vanterrorisme
 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijkeautoriteitenDe lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor D’Appart uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN D’APPART EN U ALS KLANTAlvorens contracten te sluiten dient D’Appart soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :
 • Te reageren op uw verzoek,
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,
 • Uw bemiddelingsopdracht tevervullenIn het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient D’Appart een aantal gegevens teverwerken,inhetbijzonderomtevoldoenaanadministratieveenboekhoudkundige verplichtingen.

Meer bepaald verwerkt D’Appart uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten
  D’Appart kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie metu en de uitvoering van contracten.GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN D’APPARTD’Appart verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbijstreeft D’Appart ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
 • Het personaliseren van de diensten van D’Appart
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
 • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door bvb. statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken, ..
 • Toezicht op de activiteiten van D’Appart, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van D’Appart, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in de coockie policy op onze website.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van D’Appart of alle personendie zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.SPECIFIEKGERECHTVAARDIGDBELANGVAND’APPART: DIRECTMARKETINGD’Appart voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan D’Appart onder meer:
 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familialesamenstelling, inkomstenenz.)
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website,berichtenviaonzewebsite),uwvoorkeurenafleidenenhierdoordeinformatieende internetpagina’sdie u hebt bezocht personaliseren,
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeftaangetoond via uw gedrag op onze website of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar D’appart aanwezig was),
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,

De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaaldediensten u het beste zouden uitkomen

U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon

D’Appart kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient D’Appart eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

AAN WIE MAKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

D’Appart behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

D’Appart kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die D’Appart bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computerbeveiligingofhetaanbiedenvanspecifiekedienstenenproducten.

In sommige gevallen is D’Appart bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaatom informatie over te maken
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoekD’Appart draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :
 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en socialenetwerkproviders
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen vanproducten of diensten
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer vanklantencommunicatieD’Appart dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die D’Appart gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.In de hiervoor genoemde gevallen zorgt D’Appart ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. D’Appart zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van D’Appart en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

D’Appart bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

D’Appart zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Dezeperiodeisgelinktaandewettelijkeenfiscaleverplichtingen van D’Appart,evenalsdewettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

• 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
• 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van D’Apparto 7 jaar voor de boekhouding

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

D’Appart hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofdeofonrechtmatigeverwerkingentegenonopzettelijkverlies,vernietigingof beschadiging

D’Appart neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van D’Appart gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal D’Appart onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal D’Appart u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?
RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij D’Appart. Dit betekent dat u D’Appart kan vragen of zijuw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welkecategorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Eenrechtvan verbeteringals uvaststeltdatuwpersoonsgegevensonjuist ofonvolledigzijn.
 • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en ditgedurende een periode die D’Appart toelaat om dit te controleren
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met D’Appart een einde genomenheeft, kan u D’Appart vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door D’Appart op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij D’Appart een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of

page6image1703696page6image3670016page6image3670224

op basis van het gerechtvaardigd belang van D’Appart.
D’Appart kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

 Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan D’Appart heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u D’Appart vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor d’Appart.

 Een recht van bezwaar tegen direct marketing. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. Dit recht van verzet kanD’Appart echter niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, vooral in het kadervan een wettelijke verplichting of de uitvoering van een contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 Recht om een klacht in te dienen :
U kunt een klacht indienen via post (D’Appart : Asberg 14 – 2400 Mol) of mail (patrick@dappart.be).
U kunt eveneens een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post (Drukpersstraat 15, 1000 Brussel), mail (commission@privacycommission.be) of telefonisch op +32 2 274 48 00

COOKIES BELEID

Onze website maakt gebruik van cookies.
Meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om deze uit te schakelen kan u terugvinden in de cookie policy op onze website.